در رویه قضایی آراء دادگاهها و دادسرا هر کلمه و عبارت ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد در علم حقوق قرار و حکم تفاوت هایی با هم دارند .

اقرار به انواع گوناگونی تقسیم می شود که هر کدام برای صدور احکام خاص خود را دارد .

حکم ، تصمیمی یا رای است دادگاه که جنبه قطعی دارد و با صادر شدن حکم دعوا از شعبه مربوطه خارج شده است اما در قرار،  قضیه جور دیگری است و قرارها به قرارهای قاطع دعوا وقرارهای شبه قاطع تقسیم می شوند قرار قاطع دعوا قراری است. مانند: قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا ، قرار رد درخواست تقسیم میشود.

ادامه مطلب...

از اوایل قرن بیستم میلادی توسعه و تنوع صنعت و وسایل ارتباطی اعم از حمل و نقل و مخابرات و... موجب شد توجه و تمایل به حل اختلاف از طرق غیر قضایی بیشتر شود.

ادامه مطلب...

به افزون در کار حسبی اینگونه آن چه در قالب درخواست مطالبه و گواهی انحصار وراثت، مطالبه مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و پیش روگیری آیین نامه ها دادخواست نیست هر چند که در عمل این شیوه درخواست در قالب دادخواست تنظیم و تقدیم می گردند. نکته مهمی که بایست در این باب متذکر شد این است که در تمامی این موارد جای درخواست، دادخواست داده می شود.

ادامه مطلب...